Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bureau Rijopleidingen Amsterdam ( hierna te noemen B.R.)

Artikel 1 Verplichtingen B.R.

 • B.R. is verplicht er zorg voor te dragen dat de lessen worden geven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen in de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen.

Artikel 2 Verplichtingen Bedrijf en/of Leerling

 • Bedrijf en/of leerling is verplicht zich te houden aan de gemaakte lesafspraken en de verschuldigde betaling met in achtneming van een afzegtermijn van 24.00 uur op werkdagen en 48 uur op zon- en feestdagen.Ernstige redenen om hiervan af te wijken zijn:
  Ernstig ongeval – Ernstige ziekte – Overlijden familielid 1e of 2e graad.
 • Leerling is verplicht de (redelijke) instructies, verband houdende met de rijopleiding, van de instructeur op te volgen.
 • Leerling is verplicht aan B.R. te melden als er sprake is van een gerechtelijk ontzegging van de rijbevoegdheid of andere zaken die negatief van invloed kunnen zijn op  het volgen van rijlessen.

Artikel 3 Financien

 • Bedrijf en/of leerling is verplicht zich m.b.t. betalingen aan B.R. zich te houden aan de vooraf vastgelegde en medegedeelde betalingsvoorwaarden.
 • Bedrijf en óf leerling is verplicht een redelijke prijsverhoging ( als omstandigheden daar aanleiding toe geven )te accepteren.
 • Indien B.R. haar verplichtingen correct is nagekomen en Bedrijf en/of leerling voldoet , na overleg en ingebrekestelling, niet aan de overeengekomen financiële afspraken dan is B.R. gerechtigd via jurische weg aanspraak hierop te maken. De hieraan verbonden kosten zijn volledig voor rekening van Bedrijf en/of leerling.

 Artikel 4 Vrijwaring

 • B.R. vrijwaart leerling voor de kosten van verkeersovertredingen in de verkeersdeelname welke tijdens de lessen die door B.R. zelf worden uitgevoerd onder toezicht van een bevoegd en gecertificeerd rijinstructeur. Kosten uit verkeersovertredingen begaan door leerlingen en/of rijinstructeurs van verkeersscholen waarmee B.R. samenwerkt, tijdens de rijlessen zijn voor rekening van de verkeersscholen welke de rijopleiding uitvoeren.

Artikel 5 Persoonsgegevens

 • B.R. zal de door Bedrijf en/of leerling verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor eigen administratie conform de privacy verklaring van B.R.

Artikel 6 Geschillen

 • B.R. zal geschillen die niet in redelijkheid tussen partijen kunnen worden opgelost voorleggen aan de rechtbank te Amsterdam om een uitspraak te krijgen.